Jump to content

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:YGM

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ, YGM! ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ – ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯄꯥꯎꯆꯦꯜ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯈꯤꯕꯅꯤ!
ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯗ {{You've got mail}} ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ {{YGM}} ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯫
Template documentation[create]