Jump to content

ꯇꯨꯔꯨꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯨꯔꯨꯝ (ꯏꯪꯂꯤꯁ:testis or testicle) ꯑꯁꯤ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯄꯣꯛ ꯀꯌꯥꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯣꯝꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯈꯥꯎꯒ ꯃꯊꯧꯗ ꯄꯥꯡꯈꯛ ꯑꯣꯢ꯫ ꯃꯁꯤ ꯐꯝꯄꯤꯒꯤ ꯁꯨꯡꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡꯅꯐꯝ ꯑꯣꯢ ꯫[꯱]

ꯃꯤꯔꯦꯜꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯇꯨꯔꯨꯝ&oldid=55559" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ