ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯄꯣꯀꯄꯥ ꯉꯃꯗꯕꯥ ꯍꯥꯏꯄꯣꯇꯦꯇꯤꯀꯜ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯍꯣꯔꯇꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯈꯤꯕꯥ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯔꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯛꯕꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯈꯅꯕꯗꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯕꯥ ꯏꯚꯣꯛ ꯇꯧꯏ꯫ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯄꯦꯁꯦꯟꯇꯍꯨꯗ ꯑꯁꯤ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯂꯠꯔꯨꯏꯖꯝ ꯀꯝꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ, ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯕꯤꯗꯕꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯜꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅꯥ ꯊꯝꯅꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅꯥ ꯊꯝꯕꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫[꯱][꯲]

ꯁꯁ꯭ꯇꯦꯅꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯃꯨꯕꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯡ-ꯇꯔꯝ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯏꯅꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯍꯟꯅꯕꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯌ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯏꯔꯣꯛꯕꯤꯖ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯷ꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯏꯟꯗꯤꯖꯦꯅꯁ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ꯫[꯳][꯴]

ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕꯥ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡꯅꯥ ꯍꯤꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ, ꯉꯁꯤ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯁꯥꯐꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯁ꯭ꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯁ꯭ꯇꯦꯅꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅꯥ ꯄꯅꯈꯤꯕꯥ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯄꯅꯈꯤ, ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯨꯟꯗꯂꯦꯟꯗ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯅꯥ ꯃꯥꯔꯆ ꯲꯰, ꯱꯹꯸꯷ꯗꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ: “ꯁꯁ꯭ꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯍꯅꯕꯥ ꯉꯝꯕꯥ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇꯅꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯍꯅꯕꯒꯤ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯀꯍꯟꯗꯅꯥ꯫”[꯵][꯶]

ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯂꯣꯗꯥ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡꯗꯥ "ꯂꯥꯅꯒꯤ ꯂꯥꯅꯒꯤ ꯂꯥꯅꯐꯝ" ꯊꯤꯡꯕꯗꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯆꯥꯔꯇꯔꯅꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯀꯈꯉꯂꯤ꯫ ꯲꯰꯲꯱ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯗꯥ ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯛꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯂꯒꯤ ꯂꯦꯟꯗꯃꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯐꯣꯉꯕꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯜꯇꯤꯂꯦꯇꯔꯦꯜ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯗꯥ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯥ, ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯌꯈꯠꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯞꯔꯖꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯥ ꯂꯥꯛꯂꯦ꯫[꯷][꯸]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]