ꯈꯣꯡꯎꯞꯁꯤꯟꯐꯤ ꯁꯥꯟꯅꯄꯣꯠ ꯑꯦꯛꯀꯥꯎꯟꯠ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯈꯣꯡꯎꯞꯁꯤꯟꯐꯤ ꯁꯥꯟꯅꯄꯣꯠ ꯑꯦꯛꯀꯥꯎꯟꯠ" ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "ꯈꯣꯡꯃꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯅꯄꯣꯠ ꯑꯦꯛꯀꯥꯎꯟꯠ " (sock puppet account) ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟ ꯂꯟꯅꯥꯗ ꯀꯥꯈꯜꯇꯨꯀꯥꯔꯟ ꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯦꯛꯀꯥꯎꯟꯠ ꯑꯃꯅꯤ꯫

In Internet terms, sock puppets are online identities used for disguised activity by the operator