Jump to content

ꯈꯥꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯈꯥꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ (ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯆꯍꯤ) ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯂꯨꯅꯤꯁꯣꯂꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯂꯔ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔꯗꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯥ ꯍꯧꯔꯀꯄꯥ ꯀꯨꯝꯃꯩꯅꯤ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯏꯁ꯭ꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯂꯆꯔꯁꯤꯡꯗꯥ, ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯁ꯭ꯞꯔꯤꯡ ꯐꯦꯁ꯭ꯇꯤꯕꯦꯜ (ꯁꯤꯝꯄꯂꯤꯐꯥꯏꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥ: 春节; ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯆꯥꯏꯅꯥ: 春節; ꯄꯤꯅꯌꯤꯟ: ꯆꯨꯟꯖꯤꯌꯦ) ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯩ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯂꯨꯅꯤꯁꯣꯂꯥꯔ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔꯗꯥ ꯁ꯭ꯞꯔꯤꯡ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯂꯤꯆꯨꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ... ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯄꯥ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯇꯔꯝ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏ꯫ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯧꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯱꯵ꯁꯨꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯄꯥ ꯂꯦꯟꯇꯦꯟ ꯐꯦꯁ꯭ꯇꯤꯕꯦꯜ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯏ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯱ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯏ꯫