ꯈꯦꯟꯆꯣꯡꯂꯣꯢ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

"ꯈꯦꯟꯆꯣꯡꯂꯣꯢ" (Astronomer) ꯑꯁꯤ ꯈꯦꯟꯆꯣꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯅꯤ꯫[꯱] Galileo.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]