Jump to content

ꯈꯨꯇꯤꯔ ꯅꯥꯗꯤꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯥꯔꯄꯦꯅꯀꯣ-ꯀꯔꯤꯌꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ-ꯔꯤꯖꯔꯕ "ꯈꯨꯇꯤꯔ ꯅꯥꯗꯤꯌꯥ" ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯱꯹ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯥ - ꯲꯰ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛꯇꯥ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯤꯁꯛ ꯏꯚꯥꯟ ꯀꯥꯔꯄꯦꯅꯀꯣ-ꯀꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯅꯕꯥ ꯑꯦꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯃꯗꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫

ꯑꯦꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯏꯪ ꯱꯸꯷꯱ꯗꯥ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯀꯥꯔꯄꯣ ꯇꯣꯕꯤꯂꯦꯚꯤꯆꯅꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯌꯅꯕꯤ ꯅꯥꯗꯤꯌꯥ ꯇꯥꯔꯀꯣꯚꯁ꯭ꯀꯥꯒꯤ ꯏꯀꯥꯌ ꯈꯨꯝꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯀꯥꯔꯄꯦꯅꯀꯣ-ꯀꯔꯤꯌꯅꯥ ꯑꯦꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯔꯃꯦꯅꯦꯟꯇ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅꯈꯤ ꯫ ꯍꯧꯔꯀꯄꯗꯥ ꯇꯣꯕꯤꯂꯦꯚꯤꯆ ꯏꯃꯨꯡꯅꯥ ꯏꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯃꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯥ "ꯐꯥꯗꯔ ꯍꯨꯠ" ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯆꯨꯃꯛ ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅꯥ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯱꯸꯸꯷ ꯒꯤ ꯊꯥꯗꯥ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯃꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯖꯗꯒꯤ ꯍꯜꯂꯛꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯏꯚꯥꯟ ꯀꯥꯔꯄꯦꯅꯀꯣ-ꯀꯔꯤꯌꯤꯅꯥ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤ - ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯥ "ꯃꯔꯨꯚꯨꯃꯤꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯣꯌꯦꯁꯤꯁ ꯑꯃꯥ"꯫[꯱][꯲]

ꯇꯣꯕꯤꯂꯦꯚꯤꯆꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯥꯠ ꯱꯸ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯱꯱ꯗꯤ ꯈꯨꯇꯤꯔ ꯅꯥꯗꯤꯌꯥꯗꯥ ꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯥ "ꯁ꯭ꯇꯣ ꯇꯥꯏꯁꯤꯌꯥꯆ" ("ꯂꯥꯅꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯥ"), "ꯍꯥꯖꯌꯤꯟ" ("ꯃꯥꯁ꯭ꯇꯔ"), ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯅꯥꯠ "ꯁꯥꯚꯥ ꯆꯂꯤ", "ꯒꯥꯟꯗꯖ꯭ꯌꯥ" ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯑꯣꯈꯤ꯫[꯳]

ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯣꯂꯥ ꯁꯥꯗꯣꯚꯁ꯭ꯀꯤ, ꯄꯥꯅꯥꯁ ꯁꯥꯀꯁꯥꯍꯥꯅꯁ꯭ꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝ.ꯁꯥꯗꯣꯚꯁ꯭ꯀꯥ-ꯕꯥꯔꯤꯂꯣꯇꯤꯁꯨ ꯃꯦꯅꯔꯗꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡ ꯖꯥꯟꯖꯀꯣꯚꯦꯠꯁ꯭ꯀꯥ, ꯑꯦꯝ.ꯀ꯭ꯔꯣꯄꯤꯚꯅꯤꯠꯁ꯭ꯀꯤ, ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯤꯠꯁ꯭ꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ, ꯑꯏꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ꯭ꯠ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯑꯣꯈꯤ꯫[꯳]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]