Jump to content

ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯟꯖꯤꯟꯕ (ꯍꯛꯇꯤꯟ ꯊꯧꯑꯣꯡ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯟꯖꯤꯟꯕ (Fingering (sexual act)) ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯊꯨ ꯗ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯟꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯉꯥꯢꯕ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯍꯛꯇꯤꯟ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯅꯤ꯫

ꯁꯤꯁꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯇꯤ ꯎꯝꯕ

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]