ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯌꯟꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯏ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯌꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Christian mythology) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯢꯕ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]