ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯠꯃꯥꯁ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯠꯃꯥꯁ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Christmas, Feast of the Nativity) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯝꯕ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯢꯁ ꯀꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯫

NativityChristmasLights2.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]