ꯉꯥꯌꯣꯛ ꯂꯤꯛꯂꯤ ꯀꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯉꯥꯌꯣꯛ ꯂꯤꯛꯂꯤ ꯀꯣꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ:Aquarium) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯅꯕ ꯊꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯔꯕ ꯂꯤꯛꯂꯤ ꯅ ꯁꯥꯕ ꯅꯨꯡ-ꯄꯥꯟ ꯐꯥꯎꯅ ꯎꯕ ꯀꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯥꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯑꯄꯛꯃꯥ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯌꯣꯛꯅꯩ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]