ꯊꯃꯣꯢ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯊꯃꯣꯢ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Heart) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯏ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯅꯕ ꯀꯌꯥꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱] Heart anterior exterior view.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯊꯃꯣꯢ&oldid=11757" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ