Jump to content

ꯊꯝꯕꯥꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯕ ꯂꯩ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯨ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯫

ꯊꯝꯕꯥꯜ

ꯍꯧꯐꯝ [ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯊꯔꯣ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯊꯝꯕꯥꯜ&oldid=35449" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ