ꯊꯣꯃꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯊꯣꯃꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ (ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯥ ꯊꯣꯃꯥꯁ ꯗꯤ ꯇꯦꯡꯛ ꯏꯟꯖꯤꯟ & ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯃꯥꯁ ꯗꯤ ꯇꯦꯡꯛ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯃꯥꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁ: ꯕꯤꯒ ꯋꯥꯔꯜꯗ! ꯕꯤꯒ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯁ!) ꯑꯁꯤ ꯱꯹꯸꯴ꯗꯒꯤ ꯲꯰꯲꯱ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯔꯤꯖ ꯲꯴ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟ ꯁꯤꯔꯤꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯔꯦꯚ ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯎ ꯑꯣꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯣꯐꯥꯔꯅ ꯏꯕ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯀꯁꯤꯡ, ꯁꯤꯔꯤꯖ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯂꯛꯔꯣꯐ꯭ꯇꯅꯥ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯁꯤꯔꯤꯖ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯁꯣꯗꯣꯔ ꯏꯊꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯔꯦꯂꯋꯦꯗꯥ ꯑꯦꯟꯊ꯭ꯔꯣꯄꯣꯃꯣꯔꯐꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯝ ꯂꯣꯀꯣꯃꯣꯇꯤꯕ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯣꯃꯥꯁꯀꯤ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯔꯦꯂꯋꯦꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯟꯊ꯭ꯔꯣꯄꯣꯃꯣꯔꯐꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯂꯣꯀꯣꯃꯣꯇꯤꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯂꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯗꯋꯥꯔꯗ, ꯍꯦꯅꯔꯤ, ꯒꯔꯗꯟ, ꯖꯦꯃꯁ, ꯄꯥꯔꯁꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯕꯤ, ꯐꯦꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯖꯤꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ "ꯇꯁꯦꯡꯅꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯏꯟꯖꯤꯟ" ꯑꯣꯏꯍꯅꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯫

ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯱꯹꯸꯹ꯗ ꯄꯤ.ꯕꯤ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯥ ꯁ꯭ꯄꯤꯟ-ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯔꯤꯖ ꯁꯤꯅꯤꯡ ꯇꯥꯏꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯁꯤꯔꯤꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯆ.ꯑꯥꯏ.ꯇꯤ. ꯏꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯠꯃꯦꯟꯠ ꯃꯈꯥꯗ ꯲꯰꯰꯲ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯫ ꯑꯅꯧꯕ ꯲ꯗꯤ-ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯁꯤꯔꯤꯖ ꯑꯃꯥ, ꯊꯣꯃꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ: ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯒꯣ, ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯲꯱ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯱꯳ꯗꯥ ꯀꯥꯔꯇꯨꯟ ꯅꯦꯇꯋꯥꯔꯀꯇꯥ ꯎꯠꯈꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]