ꯊꯣꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯊꯣꯔ (ꯑꯣꯜꯗ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ: Þórr) ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ, ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯅꯣꯔ꯭ꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯗꯤꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯗꯤꯟꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯖꯣꯔ꯭ꯗ (ꯃꯥꯂꯦꯝ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯀꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯔꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯁꯤꯐꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯃꯥꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯖꯥꯔꯟꯁꯥꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯊꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯒꯥꯔ꯭ꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯤꯗꯒꯥꯔ꯭ꯗꯀꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯏꯄꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ꯫ ꯊꯣꯔꯕꯨ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ, ꯇꯁꯦꯡꯅ, ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯤꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯒꯥꯔ꯭ꯗ ꯁꯔꯄꯦꯟꯠ (ꯖꯣꯔꯃꯨꯡꯒꯟꯗ꯭ꯔ, "ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕ")ꯒ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯅꯣꯔ꯭ꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯒꯨꯝꯅ, ꯊꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯥꯒꯅꯥꯔꯣꯛꯇ ꯁꯤꯒꯗꯧꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯈꯨꯗꯣꯞ ꯃꯖꯣꯜꯅꯤꯔꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯥꯄꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯛꯇꯗ ꯇꯥꯏ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯨꯅ ꯁꯤꯈꯤ; ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡ ꯃꯥꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯥꯒꯅꯥꯔꯣꯛꯇ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪ-ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯉꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏ ꯗꯣꯅꯥꯔꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯔ꯭ꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯊꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯔꯃꯟꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ – ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯅꯔꯁ꯭ꯇꯥꯒ – ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯊꯣꯔ/ꯗꯣꯅꯥꯔ ("ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ"/"ꯗꯣꯅꯥꯔꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ")ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯥ ꯵꯴꯰ꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜꯁ꯭ꯀꯤꯔꯅꯤꯔꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯣꯜ ꯕꯤꯜꯁ꯭ꯀꯤꯔꯅꯤꯔ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝ ꯑꯥꯔꯔꯨꯚꯥꯡꯒ꯭ꯔ ("ꯄꯥꯋꯔ-ꯐꯤꯜꯗ" ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯊ")ꯗꯒꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥꯗ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯏꯀꯤꯡ ꯑꯦꯖ (ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯷꯹꯰-꯱꯱꯰꯰)ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯌꯧꯈꯤ, ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯠꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯝꯃꯤ, ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯱꯰ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ, ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯗꯤꯅꯦꯚꯤꯌꯥꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇ꯭ꯌꯥꯟ ꯙꯔꯃꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯍꯦꯝꯃꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇ꯭ꯌꯥꯟ ꯙꯔꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯠꯇꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯦꯠꯅꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇ꯭ꯌꯥꯟ ꯙꯔꯃꯥ ꯆꯠꯅꯔꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯞꯅ-ꯇꯞꯅ ꯱꯲ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯃꯊꯧꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯊꯣꯔꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤ-ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ-ꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯛꯈꯤ, ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯏꯇꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯤꯊ (ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯔ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤ)ꯒ ꯁꯝꯅꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯒꯣꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯣꯜꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯗꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯁꯟ ꯑꯅꯤ – ꯇꯥꯡꯒꯟꯖꯣꯁ꯭ꯇ꯭ꯔ (ꯇꯨꯊ ꯒꯅꯥꯁꯦꯔ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯡꯒ꯭ꯔꯤꯁꯅꯤꯔ (ꯁ꯭ꯅꯥꯔꯜ ꯇꯨꯊ) – ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯥꯠꯇꯨꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯨꯁꯤꯡ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜꯒꯤ ꯆꯀꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯤꯌꯥꯒꯤ ꯚꯣꯜ꯭ꯇ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ, ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯏꯊꯠꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ, ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯧꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯕꯦꯟ ꯃꯦꯎꯂꯦꯟꯒ꯭ꯔꯥꯆꯠ ꯁꯣꯔꯦꯟꯁꯦꯟꯅ ꯊꯣꯔ ꯑꯁꯤ "ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯊꯥꯡ, ꯅꯣꯡꯂꯩ-ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡ, ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯌꯤꯡ-ꯑꯁꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯩ-ꯃꯔꯣꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯆꯥꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯏꯅꯥꯅ ꯀꯤꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈꯤ" ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ (ꯁꯣꯌꯔ, ꯲꯰꯳)꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯁꯒꯥꯔ꯭ꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯗꯒꯥꯔ꯭ꯗꯄꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯤꯇ꯭ꯔꯪꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ: ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯦꯝꯃꯔ ꯃꯖꯣꯜꯅꯤꯔ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯕꯦꯜ꯭ꯇ ꯃꯦꯒꯤꯡꯖꯣꯔꯣ (ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯠꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯅꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯈꯤ), ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯞ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯣꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯃꯣꯖꯥꯁꯤꯡ꯫ ꯊꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯂꯂꯣꯟ-ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯅꯆꯦꯁꯤꯡ ꯁꯤꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯀꯠꯊꯣꯛꯅꯕ, ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ (ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯗ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏꯄꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯧꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯧꯈꯤꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯋꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯗꯤꯅꯦꯚꯤꯌꯥꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇ꯭ꯌꯥꯟ ꯙꯔꯃꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯍꯛꯄꯁꯤꯡ, ꯃꯤꯇꯝꯁꯤꯡ, ꯃꯤꯇꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯚꯥꯏꯀꯤꯡ ꯌꯨꯒꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯧꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯗ, ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯇ꯭ꯔꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯑꯍꯨꯝ – ꯍꯦꯝꯃꯔ ꯃꯖꯣꯜꯅꯤꯔ, ꯕꯦꯜꯠ ꯃꯦꯒꯤꯡꯖꯣꯔꯣ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯣꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯃꯣꯖꯥꯁꯤꯡ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯖꯣꯜꯅꯤꯔ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯅꯤ - ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯁꯒꯣꯜ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜꯕꯨ ꯂꯩꯇꯦꯡꯉꯤ, ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯗꯨꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯁꯥꯎꯕ ꯂꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯄꯗ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯎꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯇꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯕꯨ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯗ ꯈꯟꯅ-ꯅꯩꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥ ꯊꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯧꯅ-ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯒꯨꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ; ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ, ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯦꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯜꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯑꯣꯡ-ꯃꯇꯧ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯅ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯥꯔꯚꯦꯜꯒꯤ ꯐꯥꯒꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯅ, ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯣꯀꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯦꯗꯗꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯳ (ꯁꯤ. ꯱꯲꯲꯰ꯗ ꯁꯦꯝꯕ) ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ-ꯁꯦꯚ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯝ ꯃꯆꯨ ꯁꯪꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯈꯤꯗꯦ, ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯏꯁꯂꯦꯟꯗꯔ ꯁ꯭ꯅꯣꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯔꯂꯨꯁꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯕ ꯅꯣꯔ꯭ꯁꯀꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ, ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ, ꯊꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯁꯝ ꯁꯥꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯎꯠꯂꯤ, ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯈꯟꯅꯗꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯆꯣꯡꯊꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗ꯭ꯋꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯥꯠꯈꯤꯗꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯗ ꯏꯁꯤꯡꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯗ ꯍꯤ ꯍꯣꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯎꯠꯂꯤ - ꯉꯝꯈꯩꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯕ ꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅꯤ꯫ ꯚꯥꯏꯀꯤꯡ ꯑꯦꯖ ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯗꯤꯅꯦꯚꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯔꯕꯨ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯂꯩ-ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯥꯟꯗ ꯆꯦꯝꯄ꯭ꯌꯟ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯊꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯏꯀꯤꯡ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯂꯥꯏ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯏꯀꯤꯡ ꯑꯦꯖꯀꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯃ, ꯐꯤ ꯁꯥꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯤꯋꯦꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯨꯝꯅ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯊꯣꯔꯕꯨ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ, ꯊꯣꯔꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯅꯣꯔ꯭ꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯃꯟ-ꯁꯦꯟꯁ, ꯅꯣꯟ-ꯅꯣꯟꯁ ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯕ ꯌꯥꯏ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯦꯡꯊꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ, ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯊꯣꯔꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯥꯏꯄꯥꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯏꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯕꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤ; ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯊꯣꯔꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯎꯠꯒꯔꯗꯥ-ꯂꯣꯀꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯔꯗ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯍꯨꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ꯫ ꯊꯣꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯊꯖꯜꯐꯤꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯀꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯎꯃꯪꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯔ ꯀꯧꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯒ ꯊꯦꯡꯅꯩ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯈꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯣꯔꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯠꯅ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯊꯣꯔꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯔꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯩ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ; ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯔꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯃꯅꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯀꯣꯔ꯭ꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯏ꯫ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯔꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ, ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯎꯠꯒꯔꯗꯥ-ꯂꯣꯀꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯕꯟꯗ ꯌꯧꯔꯛꯏ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯝꯂꯕꯗꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯑꯊꯣꯏ-ꯑꯍꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯗꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ꯫ ꯂꯣꯀꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯥꯕꯗ ꯍꯦꯟꯗꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯠꯒꯔꯗꯥ-ꯂꯣꯀꯤꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯂꯣꯒꯤꯒ ꯊꯦꯡꯅꯩ꯫ ꯂꯣꯀꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯐꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯆꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯒꯤꯅ ꯁꯥ, ꯁꯔꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯐꯨ ꯃꯁꯥꯃꯛꯄꯨ ꯆꯥꯏ; ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯣꯖꯤꯕꯨ ꯃꯥꯏꯄꯥꯛꯂꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯃꯊꯪꯗ, ꯊꯖꯥꯜꯐꯤꯅ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯍꯨꯒꯤꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯈꯤ꯫ ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯊꯣꯏ-ꯑꯍꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯠꯒꯔꯗꯥ-ꯂꯣꯀꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯆꯤ ꯑꯃ ꯄꯤ꯫ ꯊꯣꯔꯅ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯊꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯆꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯎꯠꯒꯔꯗꯥ-ꯂꯣꯀꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯎꯠ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯒꯤ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯤ; ꯊꯣꯔꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯡ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯂꯩꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯎꯠꯒꯔꯗꯥ-ꯂꯣꯀꯤꯅ ꯊꯣꯔꯕꯨ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ – ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯔ꯭ꯁ ꯑꯦꯂꯤꯒ ꯃꯨꯛꯅꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ꯫ ꯊꯣꯔꯕꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯈꯨꯎ ꯑꯃꯗ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯇꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯕ ꯊꯣꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯜꯂꯤꯅ ꯍꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯣꯡꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯗ, ꯎꯠꯒꯔꯗꯥ-ꯂꯣꯀꯤꯅ ꯑꯊꯣꯏ-ꯑꯍꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯞꯅꯕ ꯀꯧꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯕꯨ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯂꯦꯟꯕ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ, ꯎꯠꯒꯔꯗꯥ-ꯂꯣꯀꯤꯅ ꯊꯣꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯟꯕꯟ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯎꯃꯪꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯩꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯣꯔꯕꯨ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯈꯤ; ꯊꯣꯔꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯆꯤꯡꯖꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯌꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯕꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ, ꯆꯥꯅ-ꯊꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏ-ꯑꯍꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯀꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯁꯥ, ꯁꯔꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯒꯤ ꯆꯐꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯖꯜꯐꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤ꯫ ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏ-ꯑꯍꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ, ꯎꯠꯒꯥꯔꯗꯥ-ꯂꯣꯀꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤ, ꯊꯛꯅꯕ ꯃꯆꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯗꯨ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ, ꯊꯣꯔꯅ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯛꯂꯕꯁꯨ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏ ꯍꯟꯊꯔꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯊꯠꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯎꯠ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯕꯨ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯗꯒꯥꯔ꯭ꯗ ꯁꯥꯄꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯔꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯨꯛꯅ ꯁꯥꯅꯈꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ, ꯃꯗꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯔꯕꯨ ꯈꯨꯎ ꯑꯃꯈꯛꯇꯗ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯇꯥꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯤꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯥꯎꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯎꯠꯒꯥꯔꯗꯥ-ꯂꯣꯀꯤꯅ ꯍꯥꯏ꯫ ꯊꯣꯔꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯒꯔꯗꯥ-ꯂꯣꯀꯤꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟꯕꯟꯁꯨ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯣꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯣꯔꯅ ꯃꯤꯗꯒꯥꯔ꯭ꯗ ꯁꯔꯄꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯋꯥꯁꯛꯏ꯫ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯥꯏꯃꯤꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯥ ꯐꯥꯅꯕ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯄꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯣꯔꯅ ꯁꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯕꯅ ꯍꯥꯏꯃꯤꯔꯅ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯛꯊꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯤꯗꯒꯥꯔ꯭ꯗ ꯁꯔꯄꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯃꯤꯔꯕꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯪꯊꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯡꯕꯥꯜꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏ꯫ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯣꯔꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯠꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯋꯤ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯥꯄꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯍꯥꯖ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩꯗ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯃꯍꯥꯛ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯎꯠꯒꯔꯗꯥ-ꯂꯣꯀꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇ꯭ꯔꯪꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯈꯣꯡꯂꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ, ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯛꯇꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯅ꯭ꯌ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯣꯔ꯭ꯁꯀꯤ ꯑꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯂꯝꯒꯅꯤ: ꯊꯣꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯂꯥꯠꯄ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯊꯣꯔꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯑꯏꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯝꯅ ꯈꯡꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯏꯃꯨꯂꯦꯠꯁꯤꯡ, ꯍꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯟꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ, ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯋꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯑꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯌꯔ, ꯑꯣꯗꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯔꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯕ ꯁ꯭ꯋꯤꯗꯦꯟꯒꯤ ꯎꯞꯁꯥꯂꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯅꯤ꯫ ꯕ꯭ꯔꯦꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯗꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ (ꯁꯤ.꯱꯰꯵꯰-꯱꯰꯸꯵)ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯒꯦꯁ꯭ꯇꯥ ꯍꯝꯃꯥꯕꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯁ ꯑꯦꯛꯂꯦꯁꯤꯌꯥ ꯄꯣꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯝꯗ ꯆꯍꯤ ꯃꯥꯄꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯥꯠꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯎꯃꯪ ꯑꯃꯗ ꯎꯄꯥꯜꯁꯤꯡꯗ ꯊꯦꯠꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯅꯔꯕꯁꯨ, ꯎꯞꯁꯥꯂꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ-ꯂꯥꯏꯁꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯪꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇ꯭ꯌꯥꯟ ꯙꯔꯃꯥꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯣꯔ꯭ꯁꯀꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯥꯏꯄꯥꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯡꯍꯟ ꯇꯥꯛꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯗꯦꯕꯤꯗꯁꯟꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯅꯣꯔꯋꯦꯖꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯂꯥꯐ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯚꯥꯁꯟ (꯹꯹꯵-꯱꯰꯰꯰)ꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯤꯡꯁꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯠ-ꯅꯩꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇ꯭ꯌꯥꯟ ꯙꯔꯃꯥꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤ, ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯑꯃ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯎꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯍꯟ-ꯇꯥꯛꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯆꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯊꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ, ꯅꯣꯡꯖꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯜ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯑꯦꯃꯨꯂꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇ꯭ꯌꯥꯟ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯁꯤꯡꯒ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯣꯔꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯃꯒꯨꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯊꯣꯔꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯙꯔꯃꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯍꯟꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯁꯨꯞꯂꯣꯟꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯟꯅ-ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯑꯣꯂꯥꯐ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯚꯥꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇ꯭ꯌꯥꯟ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣꯏꯂꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯕꯁꯨ, ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇ꯭ꯌꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯔꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯈꯤꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯕꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯠ ꯀꯨꯝꯖꯥꯒꯤ ꯱꯲ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯣꯔꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯔ꯭ꯆꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯊꯣꯔ&oldid=53384" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ