ꯊꯣꯡꯒꯥꯜ:ꯂꯧꯁꯤꯡꯂꯦꯜ ꯊꯤꯂꯦꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯂꯧꯁꯤꯡꯂꯦꯜ ꯊꯤꯂꯦꯜ "SCIENCE"

 
ꯂꯧꯁꯤꯡꯂꯦꯜ ꯊꯤꯂꯦꯜ(ꯁꯥꯏꯟꯁ) ꯒꯤ ꯊꯣꯡꯒꯥꯜ
ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯦꯡꯎ 👇


ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ
ꯑꯦꯟꯇꯤꯀꯥꯏꯊꯦꯔꯥ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯀꯥꯏꯊꯦꯔꯥ ꯁꯥꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯫

ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ

ꯅꯪ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ?


Science topic categories

Science categories
Science categories
Corn and microscope.
Corn and microscope.
ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕScience ꯐꯪꯗꯦ

Science main topics

Main science topic articles
Main science topic articles


Physical Map of the World
Physical Map of the World