ꯊꯣꯏꯕꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯊꯣꯢꯕꯤ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯊꯣꯢꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯗ ꯀꯧꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯄꯨꯝꯊꯣꯢ ꯊꯣꯢꯕꯤ ꯍꯥꯢꯕꯅꯤ ꯫

ꯊꯣꯢꯕꯤ ꯀꯧꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢ ꯈꯔ ꯄꯜꯂꯕꯗ:-

  1. ꯃꯣꯢꯔꯥꯡ ꯊꯣꯢꯕꯤ- ꯃꯆꯥꯏꯕꯦꯝꯃ ꯫
  2. ꯇꯈꯦꯜꯂꯝꯕꯝ ꯊꯣꯢꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ- ꯑꯏꯕꯤ ꯫
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯊꯣꯏꯕꯤ&oldid=54250" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ