ꯊꯣꯢꯕꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯊꯣꯢꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯗ ꯀꯧꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯄꯨꯝꯊꯣꯢ ꯊꯣꯢꯕꯤ ꯍꯥꯢꯕꯅꯤ ꯫

ꯊꯣꯢꯕꯤ ꯀꯧꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢ ꯈꯔ ꯄꯜꯂꯕꯗ:-

  1. ꯃꯣꯢꯔꯥꯡ ꯊꯣꯢꯕꯤ- ꯃꯆꯥꯏꯕꯦꯝꯃ ꯫
  2. ꯇꯈꯦꯜꯂꯝꯕꯝ ꯊꯣꯢꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ- ꯑꯏꯕꯤ ꯫
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯊꯣꯢꯕꯤ&oldid=11844" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ