Jump to content

ꯃꯣꯏꯂꯥꯡ ꯊꯣꯏꯄꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯃꯣꯢꯔꯥꯡ ꯊꯣꯢꯕꯤ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯃꯆꯥꯏꯕꯦꯝꯃ ꯊꯣꯢꯕꯤꯕꯨ ꯃꯄꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯆꯤꯡꯈꯨꯕꯅ ꯐꯨꯕꯤꯕ ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯅꯤ꯫

ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯊꯣꯢꯄꯤ (ꯃꯣꯢꯔꯥꯡ ꯊꯣꯢꯕꯤ, ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯏꯕꯤ, ꯏꯋꯥꯡꯂꯣꯟ ꯊꯣꯏꯕꯤ, ꯏꯋꯥꯡꯂꯣꯟ ꯊꯣꯢꯕꯤ) (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ: ꯃꯣꯏꯂꯥꯡ ꯊꯣꯏꯄꯤ, ꯏꯋꯥꯡꯂꯣꯟ ꯊꯣꯏꯄꯤ, ꯏꯋꯥꯡꯂꯣꯟ ꯊꯣꯢꯄꯤ) ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯀꯦꯀꯦ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ (ꯀꯦꯒꯦ ꯃꯣꯢꯔꯥꯡ) ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯏꯄꯦꯝꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯏꯄꯨꯡꯉꯣ ꯆꯤꯡꯈꯨ ꯅꯍꯥ ꯇꯦꯜꯍꯩꯄꯒꯤ ꯃꯃꯣꯝ ꯂꯥꯡꯂꯦꯟ ꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯢꯕꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯈꯨꯃꯟ ꯈꯝꯕ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]