ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ)
ꯊꯥꯢꯅꯀꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯊꯥꯢꯅꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ)
ꯑꯂꯤꯄ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯑꯂꯤꯄ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ)
ꯃꯐꯝꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ)
ꯐꯨꯔꯨꯞꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ (ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ)
Eraꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ)ꯒꯤ ꯃꯇꯝ[꯱]
ꯁꯤꯅꯣ-ꯇꯤꯕꯦꯇꯟ
  • ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ)
ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ[꯲]
Official status
ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯂꯣꯟ
ꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ)
Language codes
ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯶꯳꯹-꯲omp
ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯶꯳꯹-꯳omp
omp Old Manipuri
ꯒ꯭ꯂꯣꯇꯣꯂꯣꯒmani1292[꯳]

ꯑꯂꯤꯄ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯑꯂꯤꯄ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ) (ꯂꯣꯟ ꯁꯛꯇꯥꯛ ꯈꯨꯗꯝ/ꯀꯣꯗ:"omp") ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ) ꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯢꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯝꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯷꯰꯹ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫[꯴][꯵][꯶] ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯱꯸, ꯆꯩꯇꯞ ꯃꯌꯦꯛ ꯸, ꯂꯣꯟꯁꯨꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯸ ꯱ꯁꯨꯡ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]