Jump to content

ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ)
ꯊꯥꯢꯅꯀꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯊꯥꯢꯅꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ)
ꯑꯂꯤꯄ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯑꯂꯤꯄ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ)
ꯃꯐꯝꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ)
ꯐꯨꯔꯨꯞꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ (ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ)
Eraꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ)ꯒꯤ ꯃꯇꯝ[꯱]
ꯁꯤꯅꯣ-ꯇꯤꯕꯦꯇꯟ
  • ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ)
ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ[꯲]
Official status
ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯂꯣꯟ
ꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ)
Language codes
ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯶꯳꯹-꯲omp
ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯶꯳꯹-꯳omp
omp Old Manipuri
ꯒ꯭ꯂꯣꯇꯣꯂꯣꯒmani1292[꯳]

ꯑꯂꯤꯄ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯑꯂꯤꯄ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ) (ꯂꯣꯟ ꯁꯛꯇꯥꯛ ꯈꯨꯗꯝ/ꯀꯣꯗ:"omp") ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ) ꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯢꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯝꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯷꯰꯹ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫[꯴][꯵][꯶] ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯱꯸, ꯆꯩꯇꯞ ꯃꯌꯦꯛ ꯸, ꯂꯣꯟꯁꯨꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯸ ꯱ꯁꯨꯡ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫