Jump to content

ꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯂꯃꯥꯢ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯫ "ꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ", ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "ꯑꯂꯤꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ",[꯱] ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯨꯟꯊꯣꯛꯂꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯲][꯳][꯴][꯵][꯶] ꯀꯪꯂꯥ ꯅ ꯂꯝꯂꯦꯟꯁꯤꯀꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯢꯅꯇꯀꯤ ꯱꯹ꯁꯨꯄ ꯆꯍꯤꯆꯥ ꯐꯥꯎꯄ ꯂꯩꯂꯝꯏ꯫ [꯷] ꯂꯝꯂꯦꯟꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯄꯀꯤ ꯆꯠꯅꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ "ꯇꯥꯡꯆꯥ ꯂꯤ ꯂꯥ ꯄꯥꯈꯪꯄ" (꯱꯴꯴꯵ ꯕꯤ.ꯁꯤ.-꯱꯴꯰꯵ ꯕꯤ.ꯁꯤ.)ꯀꯤ ꯁꯅꯥ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯀꯤ ꯍꯧꯅ ꯂꯩꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯢꯄꯀꯤ ꯈꯨꯇꯝ ꯂꯩꯂꯦ꯫[꯸][꯹]

ꯀꯪꯂꯥꯁꯥ ꯆꯤꯡꯂꯥꯏ ꯀꯤ ꯑꯆꯧꯄ ꯃꯤꯇꯝ ꯲꯫
ꯄꯥꯈꯪꯄ ꯀꯪꯂꯥ ꯊꯦꯜꯂꯣꯟ, ꯀꯪꯂꯥ ꯃꯅꯨꯡꯇ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]