ꯀꯪꯂꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
     


ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯪꯂꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯒꯤ ꯍꯣꯖꯡ ꯫

ꯀꯪꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯂꯣꯝ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯁꯨ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯂꯣꯝ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯂꯣꯝ ꯃꯄꯥꯟ ꯗꯥ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩ ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏꯈꯔꯕ ꯂꯦꯝꯍꯧꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯀꯪꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯀꯪꯕ ꯂꯝ ꯍꯥꯢꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯀꯣꯅꯨꯡꯅꯤ ꯫

ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯢꯕꯗ ꯆꯦꯟꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜ

ꯀꯪꯂꯥ(ꯏꯝꯐꯥꯜ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ(ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ) ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯏꯪ ꯱꯸꯹꯱ ꯐꯥꯎ ꯑꯔꯤꯕ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯐꯝ ꯑꯆꯧꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯗ ꯂꯩ ꯂꯦꯇꯤꯇꯨꯗ ꯲꯴°ꯑꯋꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯡꯒꯤꯇꯨꯗ ꯹꯴°ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯑꯗꯨꯡ ꯁꯃꯨꯗꯔ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯃꯥꯢꯗꯒꯤ ꯲꯶꯱꯹ ꯐꯤꯠ(꯷꯹꯸ ꯃꯤꯇꯔ) ꯋꯥꯡꯉꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯂ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯂꯩ ꯫

ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ 'ꯀꯪꯂꯥ' ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯈꯪꯄ ꯅ ꯍꯦꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯀꯥꯕꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯲꯰꯰꯰꯰ ꯕꯤ ꯁꯤ ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯥ ꯁꯅꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯇ ꯏꯕꯥ ꯑꯁꯦꯡ ꯕ ꯂꯥꯏꯂꯤꯛ ꯋꯥꯀꯣꯛꯂꯣꯟ ꯍꯤꯂꯦꯜ ꯊꯤꯂꯦꯜ ꯁꯂꯥꯏ ꯑꯃꯥꯏ ꯏꯂꯣꯟ ꯄꯨꯀꯣꯛ ꯄꯨꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯫

ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯁꯅꯊꯣꯡ
 2. ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯪꯕ ꯊꯥꯡꯒꯄꯥꯠ
 3. ꯃꯅꯨꯡ ꯊꯥꯡꯒꯄꯥꯠ
 4. ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ꯭ꯗ ꯒꯤꯐ꯭ꯠ ꯁꯣꯞ, ꯀꯪꯂꯥ
 5. ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ, ꯀꯪꯂꯥ
 6. ꯕꯦꯠꯇꯔꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯦꯗ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯁꯦꯗ, ꯀꯪꯂꯥ
 7. ꯑꯦ ꯑꯥꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ, ꯀꯪꯂꯥ
 8. ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯕꯦꯔꯦꯛ, ꯀꯪꯂꯥ
 9. ꯕꯥꯌꯣꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔ꯭ꯛ, ꯀꯪꯂꯥ
 10. ꯔꯣꯛ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ, ꯀꯪꯂꯥ
 11. ꯂꯥꯏ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯝ, ꯀꯪꯂꯥ
 12. ꯀꯪꯂꯥ ꯃꯤꯌꯨꯖꯤꯌꯝ
 13. ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ, ꯀꯪꯂꯥ
 14. ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ, ꯀꯪꯂꯥ
 15. ꯀꯪꯂꯥ ꯍꯣꯜ
 16. ꯒꯦꯂꯦꯔꯤ, ꯀꯪꯂꯥ
 17. ꯍꯤꯖꯒꯥꯡ, ꯀꯪꯂꯥ (ꯍꯤꯌꯥꯡ ꯍꯤꯔꯦꯟ ꯊꯝꯐꯝ, ꯀꯪꯂꯥ)
 18. ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯂꯥꯏꯁꯪ, ꯀꯪꯂꯥ (ꯏꯄꯨꯊꯧ ꯄꯥꯈꯪꯄ ꯊꯦꯜꯂꯣꯟ)
 19. ꯅꯨꯡꯁꯦꯡ ꯏꯀꯣꯟ (ꯅꯨꯡꯖꯦꯡ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ)
 20. ꯅꯨꯡꯁꯦꯡ ꯑꯄꯤꯆꯥ (ꯅꯨꯡꯖꯦꯡ ꯑꯄꯤꯆꯥ)
 21. ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥ ꯕꯣꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯣꯡꯐꯝ
 22. ꯀꯪꯂꯥꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝꯁꯤꯡ
 23. ꯂꯨꯐꯧ ꯅꯨꯡ
 24. ꯎꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯪꯂꯦꯟ
 25. ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥ ꯅꯔꯁꯤꯡꯍꯒꯤ ꯃꯣꯡꯐꯝ
 26. ꯃꯔꯣꯡ ꯈꯣꯡ
 27. ꯃꯅꯨꯡ ꯀꯥꯡꯖꯩꯕꯨꯡ
 28. ꯂꯥꯏ ꯋꯥꯡꯄꯨꯂꯦꯟ ꯈꯨꯚꯝ, ꯀꯪꯂꯥ
 29. ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯖꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪ, ꯀꯪꯂꯥ
 30. ꯑꯥꯔꯀꯦꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁ꯭ꯀꯦꯚꯦꯁꯟ ꯁꯥꯏꯠ, ꯀꯪꯂꯥ
 31. ꯁꯪꯒꯥꯏ ꯌꯨꯝꯐꯝ, ꯀꯪꯂꯥ
 32. ꯁꯤꯇꯥꯗꯦꯜ, ꯀꯪꯂꯥ
 33. ꯃꯥꯔꯖꯤꯡ ꯂꯥꯏꯐꯝ, ꯀꯪꯂꯥ
 34. ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯏꯀꯣꯟ (ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ)
 35. ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯈꯨꯚꯝ, ꯀꯪꯂꯥ
 36. ꯋꯥꯡꯒꯣꯟ ꯏꯀꯣꯟ (ꯋꯥꯡꯒꯣꯟ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ)
 37. ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯥꯎꯁ, ꯀꯪꯂꯥ
 38. ꯔꯣꯁ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ, ꯀꯪꯂꯥ
 39. ꯌꯨꯇꯤꯂꯤꯇꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ, ꯀꯪꯂꯥ
 40. ꯀꯦꯐꯦꯇꯦꯔꯤꯌꯥ, ꯀꯪꯂꯥ
 41. ꯕꯦꯝꯕꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟ, ꯀꯪꯂꯥ
 42. ꯁꯨꯕꯦꯗꯥꯔ ꯍꯤꯝꯆꯥꯟ꯭ꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ, ꯀꯪꯂꯥ
 43. ꯑꯥꯔꯀꯦꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯃꯤꯌꯨꯖꯤꯌꯝ, ꯀꯪꯂꯥ
 44. ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯕꯟꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯥꯏꯁꯪ, ꯀꯪꯂꯥ
 45. ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣ, ꯀꯪꯂꯥ
 46. ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯄꯥꯔ꯭ꯛ, ꯀꯪꯂꯥ
 47. ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣ, ꯀꯪꯂꯥ
 48. ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣ, ꯀꯪꯂꯥ
 49. ꯂꯥꯏ ꯏꯀꯣꯟ, ꯀꯪꯂꯥ (ꯂꯥꯏ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ, ꯀꯪꯂꯥ)
 50. ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ꯭ꯠ꯭ꯁ, ꯀꯪꯂꯥ
 51. ꯀꯧꯄꯂꯨ ꯂꯥꯏꯐꯝ, ꯀꯪꯂꯥ (ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯂꯥꯏꯐꯝ, ꯀꯪꯂꯥ)
 52. ꯑꯥꯔꯕꯣꯔꯦꯇꯝ, ꯀꯪꯂꯥ
 53. ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯂꯤꯝ'ꯁ ꯀꯣꯠꯇꯦꯖ
 54. ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯥ ꯑꯥꯔꯀꯦꯌꯣꯂꯣꯖꯤ, ꯀꯪꯂꯥ ꯐꯣꯔ꯭ꯠ ꯕꯣꯔ꯭ꯗ
 55. ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜ
 56. ꯌꯥꯏꯄꯤꯂꯦꯜ ꯁꯤꯇꯄꯥ ꯁꯤꯇꯄꯤ ꯎꯄꯥꯜ (ꯌꯥꯏꯕꯤꯔꯦꯜ ꯁꯤꯗꯕꯥ ꯁꯤꯗꯕꯤ ꯎꯄꯥꯜ)

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯪꯂꯥ&oldid=54983" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ