Jump to content

ꯄꯨꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯄꯨꯌꯥ
ꯄꯨꯌꯥ ꯂꯥꯇꯝ
Information
ꯑꯌꯤꯕꯃꯥꯢꯆꯧ
ꯂꯣꯟꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯀꯪꯂꯩꯂꯣꯟ

ꯄꯨꯌꯥ ꯍꯥꯢꯕꯁꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯨꯟꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ "ꯄꯨ" ꯑꯃꯁꯨꯡ "ꯌꯥꯕ" ꯅꯇ꯭ꯔꯒ "ꯌꯥꯄ" ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇꯤ ꯄꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯔꯕ ꯍꯥꯢꯕꯅꯤ ꯫ ꯂꯥꯢꯌꯦꯛ ꯅꯇꯔꯒ ꯂꯥꯢꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯥꯢꯆꯧꯁꯤꯡꯅ ꯏꯕꯅꯤ ꯫ ꯄꯨꯌꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯁꯤꯟꯇꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯫ ꯋꯥꯀꯣꯛꯂꯣꯟ ꯍꯤꯂꯦꯜ ꯊꯤꯂꯦꯜ ꯁꯂꯥꯢ ꯑꯃꯥ ꯏꯂꯣꯟ ꯄꯨꯀꯣꯛ ꯄꯨꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝ ꯄꯥꯝꯍꯩꯄ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯃꯥꯢꯆꯧ ꯑꯉꯣꯝ ꯆꯥꯎꯄꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯨꯌꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯱꯵ ꯅꯤ ꯆꯪ ꯅ ꯁꯤꯅꯇꯣꯛꯂꯝꯈꯤ ꯫ ꯄꯨꯌꯥ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡꯁꯥꯃꯩ ꯄꯨꯌꯥ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯢ ꯫

ꯄꯨꯌꯥꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯄꯨꯌꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯄꯨꯌꯥ&oldid=51551" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ