ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯄꯨꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯥ.ꯏꯆꯧ ꯅꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ, ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯥ ꯆꯠꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯥꯛꯄꯥ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯤꯆꯠꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯫

"ꯄꯨꯌꯥ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ৩ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ৩ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫