ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯄꯨꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯥ.ꯏꯆꯧ ꯅꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ, ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯥ ꯆꯠꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯥꯛꯄꯥ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯤꯆꯠꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯫

"ꯄꯨꯌꯥ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯳ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯳ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫