ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
     


ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ (ꯑꯁꯤꯕꯥ) ꯑꯔꯤꯕ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ (ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ)ꯗ ꯁꯂꯥꯏꯂꯦꯟ (ꯑꯇꯤꯌꯥ)ꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯷ꯔꯛ ꯀꯣꯏꯅꯅꯕ ꯀꯩ ꯑꯃ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ
ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ (ꯑꯁꯤꯕꯥ) ꯑꯔꯤꯕ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ (ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ)ꯗ ꯁꯂꯥꯏꯂꯦꯟ (ꯑꯇꯤꯌꯥ)ꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯷ꯔꯛ ꯀꯣꯏꯅꯅꯕ ꯀꯩ ꯑꯃ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ

ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯏꯄꯨꯡꯂꯣꯏꯅꯄꯥ ꯑꯄꯛꯄꯥ ꯒꯤ ꯁꯥꯏꯑꯣꯟꯅꯤ ꯫ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯑꯁꯤ ꯳ꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯏꯐꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯄꯅꯤ ꯫ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯑꯣꯏꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯫ ꯇꯥꯢꯄꯪꯄꯥꯜꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯂꯦꯟ ꯄꯣꯛꯄ ꯁꯥꯠꯂꯦꯟ ꯁꯥꯠꯄ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ ꯫

ꯍꯧꯔꯛ ꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]