ꯅꯣꯡꯁꯥꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
ꯅꯣꯡꯁꯥꯄ
Kangla Sha.JPG
ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯗ꯭ꯔꯦꯒꯟ
ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯃꯤꯇꯩ ꯗ꯭ꯔꯦꯒꯟꯁꯤꯡ
ꯂꯩꯄꯥꯛꯏꯟꯗꯤꯌꯥ
ꯂꯝꯗꯝꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ

ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯅꯣꯡꯁꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯪꯂꯥꯁꯥ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯁꯥꯏꯑꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯅꯣꯡꯁꯥꯄ&oldid=46313" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ