ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯥꯢꯄꯨꯡꯊꯧ ꯷ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯊꯣꯢꯕ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯥꯢꯄꯨꯡꯊꯧ ꯷ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯁꯦꯝ ꯅꯣꯡꯁꯦꯝꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯥꯈꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]