ꯊꯣꯡꯉꯥꯛ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯊꯣꯡꯉꯥꯛ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ: ꯊꯣꯡꯉꯥꯛ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ) ꯑꯁꯤ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ "ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯡ" ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯑꯁꯤ "ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ"ꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯊꯣꯉꯥꯂꯦꯜꯒꯤ ꯇꯥꯂꯣꯢꯅꯤ ꯫ ꯁꯂꯥꯢꯂꯦꯟꯒ ꯊꯣꯉꯥꯂꯦꯜꯒ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯕꯗ ꯊꯣꯉꯥꯂꯦꯜ ꯃꯥꯢꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯁꯂꯥꯢꯂꯦꯟꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯊꯣꯡꯉꯥꯛ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯡ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯂꯩꯍꯟꯈꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]