Jump to content

ꯊꯣꯡꯉꯥꯛ ꯂꯥꯏꯂꯦꯝꯄꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯊꯣꯡꯉꯥꯛ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)
     


ꯊꯣꯡꯉꯥꯛ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ

ꯊꯣꯡꯉꯥꯛ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ: ꯊꯣꯡꯉꯥꯛ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ) ꯑꯁꯤ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ "ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯡ" ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯑꯁꯤ "ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ"ꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯊꯣꯉꯥꯂꯦꯜꯒꯤ ꯇꯥꯂꯣꯢꯅꯤ ꯫ ꯁꯂꯥꯢꯂꯦꯟꯒ ꯊꯣꯉꯥꯂꯦꯜꯒ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯕꯗ ꯊꯣꯉꯥꯂꯦꯜ ꯃꯥꯢꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯁꯂꯥꯢꯂꯦꯟꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯊꯣꯡꯉꯥꯛ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯡ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯂꯩꯍꯟꯈꯤ ꯫