ꯈꯝꯅꯨꯡ ꯀꯤꯀꯣꯏ ꯂꯧꯑꯣꯟꯄꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯈꯝꯅꯨꯡ ꯀꯤꯀꯣꯢ ꯂꯧꯑꯣꯟꯄꯤ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)
     


ꯈꯝꯅꯨꯡ ꯀꯤꯀꯣꯢ ꯂꯧꯑꯣꯟꯄꯤ

ꯈꯝꯅꯨꯡ ꯀꯤꯀꯣꯢ ꯂꯧꯑꯣꯟꯄꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯂꯥ ꯅꯥꯎꯊꯦꯝ ꯍꯩꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯊꯧ ꯊꯣꯡꯉꯥꯂꯦꯜ ꯁꯤꯇꯄꯀꯤ ꯇꯥꯂꯣꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯁꯤꯕꯒꯤ ꯊꯋꯥꯢꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯔꯝꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯄꯨꯔꯛꯄꯀꯤ ꯊꯧ ꯄꯥꯡꯂꯤꯕꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯑꯃꯅꯤ ꯫