Jump to content

ꯈꯝꯅꯨꯡ ꯀꯤꯀꯣꯏ ꯂꯧꯑꯣꯟꯄꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯈꯝꯅꯨꯡ ꯀꯤꯀꯣꯢ ꯂꯧꯑꯣꯟꯄꯤ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)
     


ꯈꯝꯅꯨꯡ ꯀꯤꯀꯣꯢ ꯂꯧꯑꯣꯟꯄꯤ

ꯈꯝꯅꯨꯡ ꯀꯤꯀꯣꯢ ꯂꯧꯑꯣꯟꯄꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯂꯥ ꯅꯥꯎꯊꯦꯝ ꯍꯩꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯊꯧ ꯊꯣꯡꯉꯥꯂꯦꯜ ꯁꯤꯇꯄꯀꯤ ꯇꯥꯂꯣꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯁꯤꯕꯒꯤ ꯊꯋꯥꯢꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯔꯝꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯄꯨꯔꯛꯄꯀꯤ ꯊꯧ ꯄꯥꯡꯂꯤꯕꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯑꯃꯅꯤ ꯫