ꯑꯇꯤꯡꯀꯣꯛ (ꯂꯥꯢ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯑꯇꯤꯡꯀꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯇꯥꯢꯄꯪꯄꯥꯜꯄꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤ ꯁꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯏꯄꯨꯂꯣꯢ ꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯏꯄꯨꯡꯂꯣꯢ ꯑꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯢꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯆꯤꯉꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯂꯥꯢꯂꯦꯟ (ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟ) ꯃꯁꯥꯃꯛꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤꯒ ꯆꯨꯁꯤꯅꯅꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯇꯤꯡꯀꯣꯛ ꯀ ꯁꯂꯥꯢꯂꯦꯟ ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯢꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ꯫