Jump to content

ꯑꯇꯤꯡꯀꯣꯛ (ꯂꯥꯢ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯇꯤꯡꯀꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯇꯥꯢꯄꯪꯄꯥꯜꯄꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤ ꯁꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯏꯄꯨꯂꯣꯢ ꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯏꯄꯨꯡꯂꯣꯢ ꯑꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯢꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯆꯤꯉꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯂꯥꯢꯂꯦꯟ (ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟ) ꯃꯁꯥꯃꯛꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤꯒ ꯆꯨꯁꯤꯅꯅꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯇꯤꯡꯀꯣꯛ ꯀ ꯁꯂꯥꯢꯂꯦꯟ ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯢꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ꯫