ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ (ꯚꯥꯔꯠ) ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕꯗ ꯲ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩ ꯆꯤꯅꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯂꯣꯟ ꯲꯲ꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯲꯹ ꯱ꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯗ ꯉꯥꯡꯅꯩ ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯛꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ&oldid=51500" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ