Jump to content

ꯃꯥꯂꯦꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯥꯂꯦꯝ (ꯈꯨꯗꯝ: 🜨; ꯏꯪꯂꯤꯁ: Earth ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯳ꯁꯨꯕ ꯊꯕꯤꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯊꯕꯤ ꯃꯊꯟꯇꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯀꯣꯢꯕꯗ ꯀꯣꯢꯅ ꯆꯠꯄ ꯊꯕꯤ ꯸ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯥꯂꯦꯝ&oldid=50567" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ