Jump to content

ꯑꯂꯤꯄ ꯏꯖꯤꯞ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯂꯤꯄ ꯏꯖꯤꯞ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯃꯦꯠꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯄ ꯂꯩꯄꯥꯛ, ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯳꯱꯵꯰ ꯕꯤ.ꯁꯤ. ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯂꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱] ꯂꯝꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯲꯰ ꯕꯤ.ꯁꯤ. ꯐꯥꯎꯄ ꯂꯩꯂꯝꯃꯤ ꯫ ꯏꯖꯤꯞꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ, ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯢꯔꯝꯃꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. "Chronology". Digital Egypt for Universities, University College London. [১]