Jump to content

ꯃꯣꯏꯂꯥꯡ ꯊꯣꯏꯄꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯆꯥꯏꯕꯦꯝꯃ ꯊꯣꯢꯕꯤꯕꯨ ꯃꯄꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯆꯤꯡꯈꯨꯕꯅ ꯐꯨꯕꯤꯕ ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯅꯤ꯫

ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯊꯣꯢꯄꯤ (ꯃꯣꯢꯔꯥꯡ ꯊꯣꯢꯕꯤ, ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯏꯕꯤ, ꯏꯋꯥꯡꯂꯣꯟ ꯊꯣꯏꯕꯤ, ꯏꯋꯥꯡꯂꯣꯟ ꯊꯣꯢꯕꯤ) (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ: ꯃꯣꯏꯂꯥꯡ ꯊꯣꯏꯄꯤ, ꯏꯋꯥꯡꯂꯣꯟ ꯊꯣꯏꯄꯤ, ꯏꯋꯥꯡꯂꯣꯟ ꯊꯣꯢꯄꯤ) ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯀꯦꯀꯦ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ (ꯀꯦꯒꯦ ꯃꯣꯢꯔꯥꯡ) ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯏꯄꯦꯝꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯏꯄꯨꯡꯉꯣ ꯆꯤꯡꯈꯨ ꯅꯍꯥ ꯇꯦꯜꯍꯩꯄꯒꯤ ꯃꯃꯣꯝ ꯂꯥꯡꯂꯦꯟ ꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯢꯕꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯈꯨꯃꯟ ꯈꯝꯕ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]