ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯁꯥꯌꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯁꯥꯌꯣꯟ ꯂꯥꯉꯣꯟ (ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ, ꯃꯣꯢꯔꯥꯡ, ꯃꯣꯏꯂꯥꯡ ꯁꯥꯢꯑꯣꯟ ꯂꯥꯡꯉꯣꯟ) ꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯢꯕꯅꯤ꯫