Jump to content

ꯀꯇꯦꯡ ꯊꯥꯡꯆꯍꯟꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯇꯦꯡ ꯊꯥꯡꯆꯍꯟꯄ (ꯀꯗꯦꯡ ꯊꯥꯡꯖꯍꯟꯕ) ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯂꯣꯜ ꯒꯤ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯁꯥꯌꯣꯟꯒꯤ ꯴ ꯁꯨꯕ ꯁꯥꯌꯣꯟ ꯂꯥꯉꯣꯟ ꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯁꯛꯂꯣꯟꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯇꯣꯅꯨ ꯂꯥꯢꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯄꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯅ ꯈꯣꯢꯇꯥꯂꯣꯢ ꯑꯣꯢꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯊꯥꯡ ꯁꯥꯕꯗ ꯂꯝꯕꯥ ꯄꯥꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯢꯔꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯂꯤꯄ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯏꯋꯥꯡ ꯄꯨꯔꯤꯛꯂꯥꯢ ꯂꯥꯢꯖꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕ ꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤ, ꯐꯝꯅꯥꯢꯕ ꯐꯝꯊꯣꯟ ꯍꯥꯞꯄꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]