Jump to content

ꯇꯣꯅꯨ ꯂꯥꯢꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯄꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯣꯅꯨ ꯂꯥꯢꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯄꯤ (ꯇꯣꯅꯨ ꯂꯥꯏꯖꯤꯡꯂꯦꯝꯕꯤ, ꯇꯣꯅꯨ ꯂꯥꯏꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯄꯤ, ꯇꯣꯅꯨ ꯂꯥꯢꯖꯤꯡꯂꯦꯝꯕꯤ) ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯂꯣꯜ ꯒꯤ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯁꯥꯌꯣꯟꯒꯤ ꯴ ꯁꯨꯕ ꯁꯥꯌꯣꯟ ꯂꯥꯉꯣꯟ ꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯀꯇꯦꯡ ꯊꯥꯡꯆꯍꯟꯄꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯅ ꯈꯣꯢꯇꯥꯂꯣꯢ ꯑꯣꯢꯈꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]