ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯂꯣꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
Khamba and Thoibi (The Tiger Hunt).jpg
Khamba and Thoibi (The Dance before the King).jpg

ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯂꯣꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯢꯔꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯂꯤꯄ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ, ꯂꯣꯢꯅꯁꯤꯟꯂꯣꯟ (ꯈꯣꯔꯤꯂꯣꯟ), ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ, ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ, ꯂꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯡꯄꯨꯜꯅꯤ ꯫[꯱] ꯃꯁꯤ "ꯀꯦꯀꯦ", "ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ" ꯑꯃꯗꯤ "ꯉꯥꯉꯣꯢ" ꯳ꯃꯛ ꯏꯃꯥꯟ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫[꯲][꯳]

ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜ ꯁꯨꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯝꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯥꯡꯆꯤꯡ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯂꯧꯇꯥꯕ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯥ ꯹ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯤ ꯹ ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯅ "ꯂꯥꯢꯄꯨꯡꯊꯧ" ꯑꯃꯗꯤ "ꯂꯥꯢꯄꯦꯟꯊꯧ"ꯅꯤ ꯍꯥꯢꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯫ [꯴]

ꯂꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯁꯥꯌꯣꯟ ꯂꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯔꯣꯜꯒꯤ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯔꯨ (ꯍꯥꯢꯕꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯕ) ꯁꯔꯨꯛ ꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯤ ꯲ꯒꯤ ꯁꯥꯌꯣꯟ ꯂꯥꯉꯣꯟ ꯷-꯷ ꯌꯥꯎꯏ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯢꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯫[꯵] ꯁꯥꯌꯣꯟ ꯂꯥꯉꯣꯟ ꯷ ꯑꯗꯨꯗꯤ:-

ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ
ꯑꯀꯣꯡꯆꯥꯝꯄ ꯐꯧꯑꯣꯢꯄꯤ
ꯍꯦꯟꯁꯨꯅꯍꯥ ꯂꯥꯢꯂꯧꯂꯦꯝꯄꯤ
ꯈꯨꯌꯣꯜ ꯍꯥꯎꯄ ꯌꯥꯢꯊꯤꯡ ꯀꯣꯅꯨ
ꯀꯇꯦꯡ ꯊꯥꯡꯆꯍꯟꯄ ꯇꯣꯅꯨ ꯂꯥꯢꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯄꯤ
ꯈꯨꯄꯣꯝꯄ ꯄꯤꯇꯣꯅꯨ
ꯋꯥꯡꯂꯦꯟ ꯄꯨꯡꯇꯤꯡꯍꯩꯄ ꯁꯤꯜꯍꯩꯄꯤ
ꯈꯨꯃꯟ ꯈꯝꯄ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯊꯣꯢꯄꯤ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]