Jump to content

ꯈꯨꯄꯣꯝꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯎꯂꯥ ꯅꯍꯥ ꯈꯨꯄꯣꯝꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯨꯕꯣꯝꯕ (ꯎꯔꯥ ꯅꯍꯥ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯣꯡꯆꯣꯝꯄ) ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯂꯣꯜ ꯒꯤ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯁꯥꯌꯣꯟꯒꯤ ꯵ ꯁꯨꯕ ꯁꯥꯌꯣꯟ ꯂꯥꯉꯣꯟ ꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯁꯛꯂꯣꯟꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯄꯤꯇꯣꯅꯨ (ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯁꯥꯌꯣꯟ) ꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯅ ꯈꯣꯢꯇꯥꯂꯣꯢ ꯑꯣꯢꯈꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯈꯨꯄꯣꯝꯄ&oldid=29481" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ