Jump to content

ꯋꯥꯡꯂꯦꯟ ꯄꯨꯡꯇꯤꯡꯍꯩꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯋꯥꯡꯂꯦꯟ ꯄꯨꯡꯇꯤꯡꯍꯩꯄ (ꯋꯥꯡꯂꯦꯜ ꯄꯨꯡꯗꯤꯡꯍꯩꯕ) ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯂꯣꯜ ꯒꯤ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯁꯥꯌꯣꯟꯒꯤ ꯶ ꯁꯨꯕ ꯁꯥꯌꯣꯟ ꯂꯥꯉꯣꯟ ꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯁꯛꯂꯣꯟꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯁꯥꯄ ꯆꯅꯨ ꯁꯤꯜꯍꯩꯄꯤ ꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯅ ꯈꯣꯢꯇꯥꯂꯣꯢ ꯑꯣꯢꯈꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]