ꯂꯥꯢꯂꯧꯂꯦꯝꯄꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯊꯣꯡꯅꯥꯡ ꯂꯥꯢꯂꯧꯂꯦꯝꯄꯤ (ꯂꯥꯢꯔꯧꯂꯦꯝꯕꯤ, ꯂꯥꯏꯔꯧꯂꯦꯝꯕꯤ, ꯂꯥꯏꯂꯧꯂꯦꯝꯄꯤ) ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯂꯣꯜ ꯒꯤ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯁꯥꯌꯣꯟꯒꯤ ꯲ ꯁꯨꯕ ꯁꯥꯌꯣꯟ ꯂꯥꯉꯣꯟ ꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯍꯦꯟꯁꯨꯅꯍꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯅ ꯈꯣꯢꯇꯥꯂꯣꯢ ꯑꯣꯢꯈꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]