Jump to content

ꯃꯣꯏꯂꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯂꯣꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯂꯣꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯢꯔꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯂꯤꯄ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ, ꯂꯣꯢꯅꯁꯤꯟꯂꯣꯟ (ꯈꯣꯔꯤꯂꯣꯟ), ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ, ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ, ꯂꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯡꯄꯨꯜꯅꯤ ꯫[꯱] ꯃꯁꯤ "ꯀꯦꯀꯦ", "ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ" ꯑꯃꯗꯤ "ꯉꯥꯉꯣꯢ" ꯳ꯃꯛ ꯏꯃꯥꯟ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫[꯲][꯳]

ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜ ꯁꯨꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯝꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯥꯡꯆꯤꯡ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯂꯧꯇꯥꯕ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯥ ꯹ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯤ ꯹ ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯅ "ꯂꯥꯢꯄꯨꯡꯊꯧ" ꯑꯃꯗꯤ "ꯂꯥꯢꯄꯦꯟꯊꯧ"ꯅꯤ ꯍꯥꯢꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯫ [꯴]

ꯂꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯁꯥꯌꯣꯟ ꯂꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯔꯣꯜꯒꯤ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯔꯨ (ꯍꯥꯢꯕꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯕ) ꯁꯔꯨꯛ ꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯤ ꯲ꯒꯤ ꯁꯥꯌꯣꯟ ꯂꯥꯉꯣꯟ ꯷-꯷ ꯌꯥꯎꯏ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯢꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯫[꯵] ꯁꯥꯌꯣꯟ ꯂꯥꯉꯣꯟ ꯷ ꯑꯗꯨꯗꯤ:-

ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ
ꯑꯀꯣꯡꯆꯥꯝꯄ ꯐꯧꯑꯣꯢꯄꯤ
ꯍꯦꯟꯁꯨꯅꯍꯥ ꯂꯥꯢꯂꯧꯂꯦꯝꯄꯤ
ꯈꯨꯌꯣꯜ ꯍꯥꯎꯄ ꯌꯥꯢꯊꯤꯡ ꯀꯣꯅꯨ
ꯀꯇꯦꯡ ꯊꯥꯡꯆꯍꯟꯄ ꯇꯣꯅꯨ ꯂꯥꯢꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯄꯤ
ꯈꯨꯄꯣꯝꯄ ꯄꯤꯇꯣꯅꯨ
ꯋꯥꯡꯂꯦꯟ ꯄꯨꯡꯇꯤꯡꯍꯩꯄ ꯁꯤꯜꯍꯩꯄꯤ
ꯈꯨꯃꯟ ꯈꯝꯄ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯊꯣꯢꯄꯤ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]