Jump to content

ꯑꯀꯣꯡꯆꯥꯝꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯑꯀꯣꯡꯆꯥꯝꯄ
Information
ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯃꯤꯡꯑꯀꯣꯡꯖꯥꯝꯕ
ꯅꯨꯄꯥ/ꯅꯨꯄꯤꯅꯨꯄꯥ
ꯁꯤꯟꯐꯝꯀꯦꯀꯦ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯇ ꯐꯝꯅꯥꯢꯄ
Affiliationꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯁꯥꯌꯣꯟ, ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯂꯣꯜ, ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ, ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ, ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ
ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯀꯪꯂꯩ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ
ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯑꯂꯤꯄ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ
ꯌꯨꯝꯃꯣꯢꯂꯥꯡ

ꯑꯀꯣꯡꯖꯥꯝꯕ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ: ꯑꯀꯣꯡꯆꯥꯝꯄ) ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯂꯣꯜ ꯒꯤ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯁꯥꯌꯣꯟꯒꯤ ꯱ꯟꯄ ꯁꯥꯌꯣꯟ ꯂꯥꯉꯣꯟꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯫[꯱][꯲] ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯀꯦꯀꯦ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯐꯝꯅꯥꯢꯕ ꯑꯣꯢ ꯫[꯱] ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯐꯧꯑꯣꯢꯕꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯅ ꯈꯣꯢꯗꯥꯔꯣꯢ ꯑꯣꯢꯈꯤ ꯫[꯳][꯴] ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯣꯢꯗꯤꯡꯖꯝ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯃꯤ ꯅꯤ ꯫ ꯂꯥꯢꯄꯛꯇ ꯇꯝꯂꯝꯗꯕꯅ ꯐꯧꯑꯣꯢꯕꯤꯒ ꯃꯥꯒ ꯊꯨꯡꯅꯈꯤꯗꯦ ꯫[꯳][꯵][꯴][꯶][꯷]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]