Jump to content

ꯐꯧꯑꯣꯏꯄꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯐꯧꯑꯣꯢꯕꯤ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)
     


ꯂꯣꯢꯃꯣꯝ ꯐꯧꯑꯣꯢꯄꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯢꯃꯣꯝ ꯐꯧꯂꯩꯃ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯂꯣꯢꯃꯣꯝ ꯐꯧꯒꯤ ꯑꯣꯢꯄꯤ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯁꯂꯥꯢꯂꯦꯟ ꯁꯤꯇꯄꯒꯤ ꯃꯃꯣꯝ ꯂꯥꯡꯂꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯐꯧꯑꯣꯏꯄꯤ&oldid=54735" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ