ꯊꯥꯡꯆ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯊꯥꯡꯆ (ꯊꯥꯡꯖꯥ)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: Saturday) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯧꯡꯗ ꯷ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯊꯥꯡꯆ&oldid=11917" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ