Jump to content

ꯊꯥ (ꯃꯇꯝ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯂꯣꯢꯇꯥꯝ ꯊꯥ (month) ꯍꯥꯢꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯱꯲ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯢꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯊꯥ ꯍꯥꯢꯕꯗꯤ ꯊꯥ (ꯊꯄꯤ)ꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯊꯥ_(ꯃꯇꯝ)&oldid=49833" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ