Jump to content

ꯋꯤꯀꯤꯄꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
 • Commons Commons—ꯐ꯭ꯔꯤ-ꯌꯨꯖ ꯏꯃꯦꯖ, ꯁꯥꯎꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯐꯥꯏꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯔꯤꯄꯣꯖꯤꯇꯔꯤ, ꯋꯤꯀꯤꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯥ ꯍꯣꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯕ ꯫
 • MediaWiki MediaWiki websiteMediaWiki (ꯋꯤꯀꯤꯄꯤꯗꯤꯌꯥ ꯆꯂꯥꯏꯕꯥ ꯁꯣꯐꯇꯋꯥꯌꯔ)ꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯐꯝ꯫
 • Meta-Wiki Meta-Wiki—ꯋꯤꯀꯤꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯁꯦꯟꯠꯔꯦꯜ ꯁꯥꯏꯠ꯫
 • Wikibooks Wikibooks—ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯀꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯅꯣꯇꯦꯗ ꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯒꯠꯅꯕꯥ ꯋꯤꯀꯤꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯥ ꯍꯣꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯋꯤꯀꯤ ꯫
 • Wikidata Wikidata—ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅꯥ ꯄꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯗꯤꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯄꯟ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯕꯦꯖ꯫
 • Wikinews Wikinews—ꯐ꯭ꯔꯤ-ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯅꯤꯎꯖ ꯁꯣꯔꯁ ꯋꯤꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯇꯤꯕ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯖꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯋꯤꯀꯤꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯑꯃꯅꯤ ꯫
 • Wikiquote Wikiquote—ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ, ꯂꯥꯏꯔꯤꯀꯁꯤꯡ, ꯐꯤꯜꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯥ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ, ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯑꯦꯠꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯐꯪꯍꯟꯕꯥ ꯫
 • Wikisource Wikisource—ꯋꯤꯀꯤꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯥ ꯆꯂꯥꯏꯕꯥ ꯋꯤꯀꯤ ꯑꯃꯗꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯇꯦꯛꯁꯆꯨꯑꯦꯜ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯂꯟꯀꯩꯅꯤ ꯫
 • Wikispecies Wikispecies—ꯋꯤꯀꯤꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤꯕꯥ ꯋꯤꯀꯤꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯀꯦꯇꯥꯂꯣꯒ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯥ ꯅꯠꯇꯅꯥ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ ꯫
 • Wikiversity Wikiversity—ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯀꯝꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡ, ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯥ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤꯕꯥ ꯋꯤꯀꯤꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯫
 • Wikivoyage Wikivoyage—ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯏꯕꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯗꯦꯁ꯭ꯇꯤꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯂꯒꯤ ꯍꯤꯔꯃꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯋꯦꯕꯇꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯒꯥꯏꯗ ꯫
 • Wiktionary Wiktionary—ꯃꯜꯇꯤꯂꯤꯉ꯭ꯒꯨꯑꯦꯜ, ꯋꯦꯕꯇꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯑꯃꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯗꯤꯛꯁꯅꯥꯔꯤ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯅꯕ, ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯜ ꯱꯵꯸ꯗꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯥ ꯆꯂꯥꯏꯕꯅꯤ ꯫