Jump to content

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ:ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

([ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ=Allow only autoconfirmed users] (indefinite) [ꯂꯦꯡꯍꯟꯕꯥ=Allow only autoconfirmed users] (indefinite)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛ

ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯢ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯃꯥꯢ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯢ ꯂꯤꯄꯨꯟ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯧꯈꯔꯕ

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯢ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯅꯧꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯃꯥꯢ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯊꯧꯃꯤ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯢꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢꯕꯨ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯝꯇꯥꯛꯄꯤꯅꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯨꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯂꯥꯢꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯅ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯝ꯲ ꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯤ ꯀꯨꯢꯅ ꯆꯪꯂꯣꯢ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯍꯩꯒꯅꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯩꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯃꯇꯝ ꯈꯪꯍꯧꯗꯕꯤꯗ ꯂꯥꯢꯅ ꯑꯣꯢꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯫

ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ
ꯆꯠꯅꯒꯗ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ

VisualEditor works more like a word processor and hides the underlying source code. Links and other items are edited using toolbar and pop-up interfaces.

ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯂꯤꯕ
ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯇꯥꯛꯄ
ꯃꯤꯔꯦꯜꯁꯤꯡ
ꯇꯦꯕꯜ ꯁꯤꯡ

ꯂꯃꯤꯠ ꯇꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯛꯄ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ
ꯁꯇꯥꯏꯜ ꯁꯦꯝꯒꯄ
ꯋꯥꯔꯣꯢꯁꯤꯟ