ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ:ꯕꯕꯦꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯈꯪ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯂꯣꯟ ꯂꯣꯜꯍꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ ꯫

ꯈꯪ ꯍꯩꯕ ꯒꯤ ꯆꯥꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯈꯪ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯫

ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯈꯪ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯂꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯈꯪ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯂꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯫