Jump to content

ꯚꯔꯥꯍ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯋꯥꯔꯥꯍꯥ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯋꯥꯔꯥꯍꯥ ꯑꯋꯇꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯚꯤꯁ꯭ꯅꯨꯅ ꯁꯥꯢꯑꯣꯟꯕ ꯑꯣꯛꯁꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫[꯱]

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯚꯔꯥꯍ&oldid=55864" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ