ꯑꯣꯛꯁꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯑꯣꯛꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯂꯣꯢꯕ ꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯏꯟꯅ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤꯁꯨꯁ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯤꯡꯢ ꯫[꯱] Pig.jpg

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯑꯣꯛꯁꯥ&oldid=21008" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ